Učbeniki in delovni zvezki

Šolske potrebščine

Vadnice

Izpopolni svoje znanje

Izboljšaj učni uspeh
Uči se lažje in hitreje
Pripravi se na preizkuse
Utrdi naučeno
Nauči se brez inštrukcij
Pridobi nova znanja

Sproti utrjuj naučeno

Nazorne
RAZLAGE
slovničnih pravil
z napotki za
hitro učenje.
Številne
različno zahtevne
NALOGE z rešitvami
omogočajo učinkovito
utrjevanje.
ZGLEDI
pregledno prikažejo postopke reševanja
nalog pri naravoslovnih predmetih.
Točkovan
PREIZKUS
na koncu vsakega
poglavja pokaže
doseženi
napredek.